Tillämpningar

Bulkgods & Mineral

Hantering av bulkgods och mineral omfattar vanligen olika former av lossning, transport, lagring och lastning av råmaterial. Verksamheten är oftast mycket storskalig. Företag i denna bransch använder ofta vår vakuumtekniska utrustning för att skapa enkla och kostnadseffektiva sätt att återföra de ofta mycket stora kvantiteterna materialspill och för att lösa de dammproblem som vanligen uppstår i denna typ av verksamhet.

Hamnanläggningar, bulkgodstransportband och krossverk i anslutning till stenbrott och gruvor har alla en sak gemensam: där uppstår materialspill och stora mängder damm. Detsamma gäller för siloanläggningar och för lastnings- och lossningsanläggningar för lastbilar och järnvägsvagnar.  

Återvinning av värdefullt råmaterial

Vår vakuumteknik och våra vakuumsystem används dagligen överallt där värdefullt materialspill ska återföras till processen och för att förhindra dammbildning att äventyra arbetsmiljön. Några vanliga tilläpningar är: 

  • Silorengöring
  • Renhållning av uppställningsplaner och körbanor
  • Renhållning längs transportband
  • Renhållning runt krossverk
  • Återvinning av bulkmaterialspill i stora kvantiteter i processanläggningar och på lastplatser 

 


Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig! 
 

Customer Testimonial:
Genom att använda oss av en DISAB BagVAC™ sparar vi både tid och pengar. Under ett år kunde vi återvinna 60 ton kaolin-lera.
Imerys, UK